ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ವಿಂಡೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ +919606162168 ಅಥವಾ ಭೇಟಿನೀಡಿ skonlinework.blogspot.com

VI Sem Management Information Systems (Repeaters) -Bangalore University Sixth Semester BBA Exams Question Papers-2014-15

VI Sem Management Information Systems (Repeaters) -Bangalore University Sixth Semester BBA Exams Question Papers-2014-15
File Type :Question Papers
Course: BBA
Paper: -----
Semester: 6th sem
Subject : VI Sem Management Information Systems (Repeaters)
Language : English
Year : 2014-15
Board : APSET
File Format : .pdf
File Size : 811KB
No. of Pages : 02
Print Enable : Yes
Editable Text : Yes
Copy Text : Yes
Scanned Copy : No
Password Encrypted : No
File Size Reduced : No
Quality : High
Password : ----
Download Link Available : Yes
File View Available : Yes
Image File Available : No
Cost : No Cost(Free)
Personal Use only (non-commercial use only)

Advertisement
You Might Also Like:
Advertisement

0 Response to "VI Sem Management Information Systems (Repeaters) -Bangalore University Sixth Semester BBA Exams Question Papers-2014-15"

Post a Comment

Advertisement
Mohon Aktifkan Javascript!Enable JavaScript