ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ವಿಂಡೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ +919606162168 ಅಥವಾ ಭೇಟಿನೀಡಿ skonlinework.blogspot.com

Organisational Management -Bangalore University First Semester B.Com Exams Question Papers-2010 to 2013

Organisational Management -Bangalore University First Semester B.Com Exams Question Papers-2010 to 2013
File Type :Question Papers
Course: B.Com
Paper: -----
Semester: 1st sem
Subject : Organisational Management
Language : English
Year :2010 to 2013
Board : APSET
File Format : .pdf
File Size : 40KB
No. of Pages : 03
Print Enable : Yes
Editable Text : Yes
Copy Text : Yes
Scanned Copy : No
Password Encrypted : No
File Size Reduced : No
Quality : High
Password : ----
Download Link Available : Yes
File View Available : Yes
Image File Available : No
Cost : No Cost(Free)
Personal Use only (non-commercial use only)

Advertisement
You Might Also Like:
Advertisement

0 Response to "Organisational Management -Bangalore University First Semester B.Com Exams Question Papers-2010 to 2013"

Post a Comment

Advertisement
Mohon Aktifkan Javascript!Enable JavaScript