ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಆ ವೆಚ್ಚದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ.-

ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಆ ವೆಚ್ಚದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ.-

(1)  ಈ  ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತಿ  ಅಥವಾ  ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯಿತಿ  ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ …

Recruitment of various post in CSIR-National Metallurgical Laboratory  Burmamines

Recruitment of various post in CSIR-National Metallurgical Laboratory Burmamines

CSIR-National Metallurgical Laboratory Burmamines, Jamshedpur (Advt. No. 05/2022) …

ಪೊಲೀಸ್  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಅಧಿಕಾರಗಳು.

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು.

(1)  ಯಾವನೇ  ಪೊಲೀಸು  ಅಧಿಕಾರಿಯು,  ಈ  ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ  ಅದರ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ  ಯಾವುದೇ  ನಿಯಮ,  ವಿ…

Recruitment of various post in MECON LIMITED  (A PSU under Ministry of Steel, Govt. of India)

Recruitment of various post in MECON LIMITED (A PSU under Ministry of Steel, Govt. of India)

MECON LIMITED (A PSU under Ministry of Steel, Govt. of India)  H.O: Doranda, Ranch…

ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರ  ಅಧಿಕಾರ  ವ್ಯಾಪ್ತಿ.

ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.

ಈ  ಅಧಿನಿಯಮದ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಅಥವಾ  ಅದರ  ಮೇರೆಗೆ  ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ  ನಿಯಮ,  ವಿನಿಯಮ  ಅಥವಾ  ಉಪವಿಧಿ…

data:post.title

IISc Medical School Foundation (A section 8 company)

IISc Medical School Foundation  (A section 8 company) IISc Medical School Foundati…